Regulamin

Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych

Lubaz Sp. z o.o. Sp. k., (zwana dalej łącznie “Spółką”) zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.2016.119.1) (zwanego dalej “PKBR”) oraz przepisami prawa krajowego.

Celem niniejszego Regulaminu jest wyjaśnienie przyjętych zasad przetwarzania danych osobowych oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osób, których dotyczy Spółka.

[KONTROLER]

Administratorem danych osobowych jest Lubaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wieczfni Kolonia12, 06-513 Wieczfnia Kościelna (dalej łącznie jako: “Administrator danych”).

Kontakt z Kontrolerką możliwy jest za pośrednictwem ww. adresu korespondencyjnego oraz poczty elektronicznej: info@lubas.com.

[PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA]

KONTROLER:

zobowiązuje się regularnie przeglądać niniejszy dokument i w razie konieczności wprowadzać w nim zmiany ze względu na aktualizację przepisów dotyczących ochrony danych lub wytycznych państwa lub europejskich organów nadzorczych i kontrolnych bądź zmiany sposobów, celów lub podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

nie podejmuje decyzji w indywidualnych przypadkach w sposób zautomatyzowany (w szczególności nie stosuje profilowania),

nie może przekazywać danych osobowych osobom trzecim,

dokłada wszelkich starań, aby wybrać podmioty współpracujące z nim, tak aby mogły one zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych powierzonych im przez administratora,

zapewnia, że dane są gromadzone tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wskazanego celu i przetwarzane tylko przez niezbędny okres.

informują o przetwarzaniu danych w momencie ich gromadzenia, chyba że nie jest do tego zobowiązany na mocy odrębnych przepisów,

stosują rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia wszystkich operacji dotyczących danych osobowych,

wdrożyła procedury, które umożliwiają dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich zadań,

dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo, poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych,

[ZAKRES, OKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

1. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu Umowy. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego interesu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Okres przetwarzania może zostać przedłużony w granicach prawa, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi. bieżące kontakty niezwiązane z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika lub niezwiązane z wykonaniem innej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR), prowadzenie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej związanej z działalnością Kontrolera (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR). Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR).

Kontroler uzyskał Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, który reprezentujesz, w którym jesteś zatrudniony lub z którym współpracujesz.

Dostarczenie danych jest dobrowolne.

Cele przetwarzania danych

Kontroler przetwarza dane użytkownika w następujących celach:

Zakres i źródło danych

Kontroler przetwarza Twoje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy/podmiotu, z którym współpracujesz lub który reprezentujesz, stanowisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu/faksu.

2. KORESPONDENCJA I KONTAKT TELEFONICZNY

Okres przechowywania danych osobowych

Kontroler będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zlecenia oraz przez okres wymagany przez prawo podatkowe. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Kontrolera, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego interesu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony w granicach prawa, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi.

Kontroler pozyskał Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub od reprezentowanego przez Państwa podmiotu, w którym są Państwo zatrudnieni lub z którym Państwo współpracują.

Cele przetwarzania danych

Kontroler przetwarza dane użytkownika w następujących celach:

wykonania umowy, której jesteś stroną lub do działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna): Art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR),

prowadzenie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej związanej z zamówieniem (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR),

realizacja innego uzasadnionego interesu związanego z zawartą umową o świadczenie usług, tj. realizacja zamówienia objętego tą umową lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa prawna): Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR).

Zakres i źródło danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) PKB.

Kontroler przetwarza Twoje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy/podmiotu, z którym współpracujesz lub który reprezentujesz, stanowisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu/faksu oraz inne dane, które Zamawiający przekazał Kontrolerowi w celu realizacji Kontraktu (np. informacje o wynagrodzeniach, NIP (numer identyfikacji podatkowej), PESEL (numer identyfikacji osobowej)).

[ODBIORCY DANYCH].

W związku z działalnością administratora i w niezbędnym zakresie, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności:

podmioty świadczące usługi księgowe;

podmioty współpracujące z kontrolerem na podstawie umowy o świadczenie usług, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;

podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

bankom, gdy jest to niezbędne do rozliczenia transakcji;

podmioty odpowiedzialne za eksploatację systemów i urządzeń informatycznych,

organy państwowe lub inne podmioty uprawnione z mocy prawa do wykonywania obowiązków Kontrolera (Urząd Skarbowy, Główny Inspektorat Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz inne podmioty, w zakresie, w jakim Kontroler będzie zobowiązany z mocy prawa do ich przekazania

[PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ]

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług informacyjnych jest regulowane umowami pomiędzy współpracującymi podmiotami.

Z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, osoby, których dane dotyczą, mają do tego prawo:

dostępu do swoich danych;

poprawiania niespójności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełniania;

informacji o przetwarzanych danych, w tym o celach i podstawach ich przetwarzania;

ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych;

wycofania zgody w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

przekazać swoje dane osobowe;

sprzeciwić się przetwarzaniu w celach marketingowych lub ze względu na uzasadniony interes administratora,

złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym również przepisy prawa krajowego.

Wnioski dotyczące wykonania tych uprawnień powinny być składane na piśmie lub w formie elektronicznej na adresy wskazane powyżej.

[ZOBOWIĄZANIE KLIENTA]

Zamawiający, działając w imieniu i na rzecz Kontrolera, zobowiązuje się do przekazania treści niniejszego Regulaminu osobom fizycznym, których dane kontaktowe podaje Kontroler. Zobowiązuje się do tego.

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский
  • Español

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego