...
projekty unii europejskiej

Projekty Unijne

Firma Lubaz Sp. z o.o. Sp. k.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania Ścieżka SMART, pn.: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Lubaz poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii odlewu ciągłego umożliwiającej wytwarzanie udoskonalonych płyt poliuretanowych o poprawionych parametrach oraz promocja produktów firmy na rynkach zagranicznych”.

Cel projektu jest wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych firmy Lubaz,

ukierunkowanych na wdrażanie innowacji produktowych i procesowych, oraz rozwój działalności eksportowej.

Cele długofalowe: w perspektywie długofalowej realizacja projektu przyczyni się do umocnienia przedsiębiorstwa na pozycji lidera w branży elastomerów poliuretanowych na rynku polskim i wzmocnienia pozycji na arenie międzynarodowej.

Grupa docelowa: odbiorcy produktu firmy Lubaz Sp. z o.o. Sp. k. – elastomerów poliuretanowych.

Zadania realizowane w ramach projektu

Niniejszy projekt obejmuje realizację trzech modułów, w tym:

1. Modułu „B+R” obejmującego przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad

opracowaniem innowacyjnej technologii odlewu ciągłego i innowacyjnego w skali Europy produktu

– płyt poliuretanowych o poprawionych parametrach w zakresie długości, precyzyjnej grubości i

obniżonej ścieralności.

2. Modułu „Wdrożenie innowacji” zakładającego budowę hali produkcyjnej oraz zakup linii technologicznej niezbędnych do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w ramach modułu „B+R” i rozpoczęcie produkcji płyt poliuretanowych w technologii odlewu ciągłego.

3. Modułu „Internacjonalizacja”, w ramach którego Wnioskodawca weźmie udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach wyjazdowych w związku z promocją zagraniczną produktów

posiadanych aktualnie w ofercie.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzone 2 innowacje (procesowa i produktowa), przychody ze sprzedaży udoskonalonych produktów na poziomie 6,3 mln zł oraz przychody ze sprzedaży poza terytorium RP produktów na poziomie 10 mln zł.

Wartość projektu: 9 586 150,56

Dofinansowanie: 4 908 686,91

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek
o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 40 (w tym 36 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 21.09.2021r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 40 firm KKK; – wzmocnienia wiedzy
i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje. 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.921.800,00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9.921.800,00 PLN

dofinansowanie: 6.701.500,00 PLN

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/20.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Polskiego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 17 (w tym 16 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

1.Usługi szkoleniowe, w obszarze wejścia firm na rynki zagraniczne, w tym szkolenia stricte sprzedażowe dedykowane działom handlowym oraz językowe, niezbędne kontaktu, negocjacji i skutecznej sprzedaży na eksport.
2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE
i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych.
3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, kampanię informacyjno- promocyjną oraz organizację
konferencji.
4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie
przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych.
5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Polskiego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 17 firm KKK w terminie od 01.11.2020r. do 31.12.2023r.;

– wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług szkoleniowych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;

– wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynar. poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych;

– wzmoc. współ. pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finans.;

– rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości.

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Polskiego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparteo szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9 996 400.00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9 996 400.00 PLN

dofinansowanie: 7 261 190.00 PLN

Lubaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja produktów marki Lubas na rynkach zagranicznych”

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Lubas na rynkach zagranicznych i wzrost poziomu sprzedaży eksportowej.

Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest udział firmy Lubaz Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: Lubaz) w realizacji Programu promocji branży budowy i wykańczania budowli poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Lubas i tworzących ją produktów (pierścienie poliuretanowe, sita poliuretanowe) na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, umożliwiające wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej firmy.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania promocyjne, zgodne z programem promocji branży:

 1. Misje wyjazdowe.
 2. Stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych.

Promocja produktów poprzez ich wystawiennictwo na targach jest jedną z najskuteczniejszych form promocji i reklamy, stąd też Spółka zdecydowała wziąć udział w 6 imprezach targowo-wystawienniczych o znaczeniu międzynarodowym organizowanych na rynku unijnym oraz pozaunijnym rynku perspektywicznym, w tym: BIG 5 (wydarzenie z narodowym stoiskiem informacyjno-promocyjnym), Expo Mokra, Hillhead, Steinexpo, Marmomac, Minning World Russia (wydarzenie z narodowym stoiskiem informacyjno-promocyjnym).

Wnioskodawca przewiduje również organizację 38 misji wyjazdowych na terenie Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, w tym 6 misji połączonych z uczestnictwem w imprezach targowych (SIM, Interairport, Agritechnica, Coneco, Samoter, Bauma) w charakterze zwiedzającego.

W efekcie realizacji projektu przewidywany jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów przeznaczonych na eksport i umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy zagranicą. Promocja polskiej marki Lubas na rynkach zagranicznych wpłynie ponadto na umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie.

Całkowita wartość projektu: 653 100.00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 653 100.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 391 860.00 PLN

Wkład własny: 261 240.00 PLN

 

 

Lubaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: 

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa – 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie –  3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Opis projektu: Wsparcie przeznaczone jest na wydatki związane z bieżącą działalnością firm oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego.

Całkowita wartość projektu: 258 467,31 PLN

Koszty kwalifikowalne: 258 467,31 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 258 467,31 PLN

Wkład własny: 0 PLN

 

 

Lubaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2.1. Badania na rynek, pn.: „Wdrożenie innowacyjnych profili z elastomerów poliuretanowych.”

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności oraz potencjału technologicznego firmy Lubaz poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnych profili z elastomerów poliuretanowych.

Rezultatem niniejszego projektu będą wprowadzone do oferty firmy Lubaz innowacyjne poliuretanowe profile na koła do traków jedno- i wielolinowych o obniżonej ścieralności i zwiększonej długości.

Rozwiązania zastosowane w projekcie będą mieć wpływ na dalszy rozwój firmy Lubaz, jak również wywrą wpływ na rozwój branży tworzyw sztucznych i rynku, na którym działa firma.

Projekt zakończony sukcesem. Profile na koła do traków jedno- i wielolinowych o obniżonej ścieralności i zwiekszonej długości znajdują się w ofercie firmy. 

Wartość projektu: 2 910 428.91 zł

Dofinansowanie: 1 064 791.06 zł

 

Przedsiębiorstwo Lubaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, pn.: „Zakup oprogramowania CAD, CAM, systemu planowania obróbki mechanicznej, systemu planowania produkcji sit oraz systemu rejestracji czasu pracy w celu cyfryzacji procesów produkcyjnych i pomocniczych w firmie Lubaz w związku z COVID-19”.

Celem projektu jest wdrożenie w firmie Lubaz Sp. z o.o. Sp. k. rozwiązań, które będą tworzyć warunki skutecznego funkcjonowania firmy w sytuacji wystąpienia epidemii lub związanych z tym konsekwencji gospodarczych. Są one związane z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego i procesu pomocniczego – zarządzania kadrami. Przygotowanie takie pozwoli uodpornić firmę na perturbacje związane z podobnymi kryzysami, jakie miały miejsce w przypadku pandemii COVID-19.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.,
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 szt.,
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: 1 szt.,
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 300 000,00zł,
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw: 45 000,00zł.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wprowadzonych innowacji: 2 szt.,
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.

Mierzalnymi korzyściami dla przedsiębiorstwa po realizacji projektu będą:

 1. Oprogramowanie CAD – wprowadzenie możliwości pracy zdalnej niezbędne do minimalizowania ryzyka zakażeń.
 2. System planowania produkcji sit – wczesne wychwytywanie możliwych opóźnień i szybsza realizacja zamówień dla klientów końcowych przez optymalne wykorzystanie form i odlewni niezbędne do terminowej realizacji zleceń w warunkach problemów z dostępnością i cenami surowców; możliwość delegowania zadań w sposób zdalny niezbędne do minimalizowania ryzyka zakażeń.
 3. System planowania obróbki mechanicznej – harmonogramowanie czynności pozwalające na określenie z wyprzedzeniem szacowanej daty realizacji zlecenia obróbki, skrócenie terminu realizacji zleceń przez lepsze wykorzystanie zasobów niezbędne do terminowej realizacji zleceń w warunkach problemów z dostępnością i cenami surowców.
 4. Oprogramowanie CAM – skrócenie czasu realizacji procesu technologicznego niezbędne do terminowej realizacji zleceń w warunkach problemów z dostępnością i cenami surowców.
 5. System rejestracji czasu pracy – eliminacja papierowego obiegu dokumentacji niezbędna do ograniczania kontaktów międzyludzkich i minimalizowania ryzyka zakażeń.

Wartość projektu: 300 000.00 zł

Dofinansowanie 255 000.00 zł 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Čeština
 • Русский
 • Español
 • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego