projekty unii europejskiej

Program Poleceń

Regulamin Programu Poleceń

§1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Programu Poleceń (zwanego dalej „Programem”) jest Lubaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wieczfni Kościelnej 06-513, Wieczfnia Kolonia 12, posiadająca numer NIP 569-17-19-971 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Programu Poleceń jest wsparcie pracowników rekrutacji Organizatora w poszukiwaniu osób zainteresowanych podjęciem pracy w ramach umowy z Organizatorem lub spółkami powiązanymi z nim osobowo lub kapitałowo tj. spółkami zależnymi od Organizatora lub jego wspólników, spółkami lub podmiotami utworzonymi przez Organizatora lub jego wspólników, w których Organizator jest wspólnikiem lub większościowym lub jedynym udziałowcem (tu: Marmax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Mikomaks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
 3. Program Poleceń oferuje jednorazową wypłatę wynagrodzenia na rzecz osoby polecającej, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
 4. Program Poleceń realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej

§2. Warunki uczestnictwa w Programie Poleceń 

 1. W Programie – jako strona polecająca – uczestniczyć mogą pracownicy (zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę oraz świadczący pracę na podstawie umowy zlecenia), którzy podjęli oraz

kontynuują pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach umowy zawartej z Organizatorem (osoby aktualnie zatrudnione).

 1. W Programie – jako strona polecana – uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia najpóźniej w dniu złożenia formularza

§3.  Procedura polecenia 

 1. Polecenie pracownika odbywa się za pośrednictwem formularza polecenia, który dostępny jest w biurze
 2. Lista wakatów dostępna będzie na tablicy ogłoszeń stołówki pracowniczej oraz na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Kariera”. Lista aktualizowana będzie w cyklu miesięcznym.
 3. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
 4. Prawidłowo wypełniony formularz polecenia wraz z CV powinny zostać osobiście przekazane

pracownikowi biura.

 1. Warunkiem koniecznym do uznania formularza polecenia za prawidłowo wypełniony jest:
  1. Dokładne oznaczenie strony polecającej (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL,

nazwa zakładu pracy);

 1. Dokładne oznaczenie strony polecanej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji);
 2. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą w załączniku nr 1);
 3. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu przez osobę polecaną zgody na przekazanie jego danych osobowych Organizatorowi oraz ich przetwarzanie (zgodnie z formułą zawartą w załączniku nr 1).
 1. Jeden formularz polecenia dotyczyć może tylko jednego polecanego
 2. Każda osoba spełniająca kryteria określone w §2. niniejszego regulaminu uprawniona jest do złożenia dowolnej liczby formularzy poleceń.
 3. Po prawidłowym przekazaniu formularza organizator kontaktuje się z osoba polecaną – w miarę pojawiającego się zapotrzebowania kadrowego.
 4. Jeśli pomiędzy organizatorem a osobą poleconą nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę lub umowy zlecenia dotyczącej świadczenia pracy (bez względu na przyczynę jej nie zawarcia) osoba polecająca nie nabywa prawa do żądania od organizatora jakichkolwiek roszczeń z tytułu udziału w Programie Poleceń.
 5. W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba poleca tego samego kandydata, liczy się data i czas dokonania takiego polecenia. Oznacza to, iż ewentualną premię otrzyma ta osoba, która jako pierwsza zarekomendowała danego kandydata.
 6. W programie, za osoby polecane, mogą być uznane tylko takie, które dotychczas w ogóle nie brały udziału w rekrutacji lub takie, u których, od momentu ostatniego procesu rekrutacyjnego, minął co najmniej 1 rok.

§4. Premia za skuteczne polecenie pracownika 

 1. Premia w ramach Programu Poleceń przysługuje wyłącznie w sytuacji, kiedy skutecznie polecony kandydat podejmie zatrudnienie u Organizatora Programu, ukończy 3-miesięczny próbny okres zatrudnienia oraz zostanie mu przedłużona umowa o pracę na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
 2. Premia przysługuje wyłącznie tym polecającym, którzy w dniu wypłacenia przysługującej mu

zgodnie z niniejszym regulaminem premii wykonują pracę na rzecz Organizatora. Osobom, które wcześniej zakończą współpracę z Organizatorem premia nie przysługuje.

 1. Premia wypłacana jest jednorazowo, w kwocie 500,00 zł netto za każdą skutecznie poleconą osobę, która spełnia pozostałe warunki niniejszego
 2. Wypłata premii następuje w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, następującym po spełnieniu opisanych wyżej warunków, łącznie z wynagrodzeniem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni

kalendarzowych od wystąpienia zdarzeń koniecznych do otrzymania premii.

 1. Premia w ramach Programu Poleceń podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi w

tym zakresie przepisami prawa. Uiszczenie odpowiednich danin leży po stronie Organizatora.

 

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe osób polecających oraz polecanych w ramach Programu Poleceń są podawane przez osoby polecające i polecanych kandydatów
 2. Administratorem danych jest Lubaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wieczfni Kościelnej 06-513, Wieczfnia Kolonia 12, posiadająca numer NIP 569-17-19-971
 3. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO.
 4. Osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz mogą żądać ich poprawienia lub
 5. Polecający zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę osoby polecanej na podanie Organizatorowi jej danych osobowych niezbędnych celem przeprowadzenia procesu rekrutacji ww. osoby. Formularz zgody stanowi załącznik do niniejszego

§6.  Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin Programu Poleceń wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny. Przy czym odwołanie lub zmiana postanowień regulaminu nie ma wpływu na uprawnienia pracowników, którzy spełnili wymagania niezbędne do nabycia premii w oparciu o postanowienia tegoż regulaminu nawet po jego zmianie lub wygaśnięciu, o ile polecenie kandydata na pracownika jak i wniosek premiowy zostały złożone jeszcze w okresie jego obowiązywania/obowiązywania w treści uprawniającej do nabycia prawa do
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu Poleceń oraz powstałe na podstawie niniejszego regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby
 4. Odpowiedzi na zapytania związane z programem udzielane będą przez pracowników Organizatora osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty
 5. Przekazanie organizatorowi formularza polecenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego

regulaminu, oznacza jego akceptację.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na jego stronie
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Čeština
 • Русский
 • Español
 • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego