projekty unii europejskiej

Polityka Prywatności

Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych

 

Lubaz Sp. z o.o. Sp. k., (dalej łącznie jako: „Firma”) zapewnia, że przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”) oraz ustaw krajowych.

 

Celem niniejszego Regulaminu jest wyjaśnienie przyjętych zasad przetwarzania danych osobowych oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Firmę danych osób, których one dotyczą.

 

[ADMINISTRATOR]

 

Administratorami danych osobowych jest Lubaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wieczfni Kolonii12, 06-513 Wieczfnia Kościelan (dalej łącznie jako: „Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: info@lubas.com

 

[PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA]

 

ADMINISTRATOR:

– zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszego dokumentu, a także jego modyfikacji w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na aktualizację przepisów w zakresie ochrony danych osobowych lub wytycznych państwowych lub europejskich organów nadzorczych i kontrolnych czy też zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

– nie podejmuje decyzji w indywidulanych sprawach w sposób zautomatyzowany (w szczególności nie stosuje profilowania),

– nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych,

– dokłada staranności w wyborze podmiotów z nim współpracujących, tak aby dawały one gwarancję bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych im przez Administratora danych osobowych,

– dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,

– informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji, w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,

– stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone,

– wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,

– dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo, poufność oraz przejrzystość przetwarzania danych osobowych.

 

[ZAKRES, OKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 

  1. ZAWARCIE ORAZ REALIZACJA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Okres przechowywania danych

 

Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane. bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz Pani / Pana ani nie związanego z realizacją innej umowy pomiędzy Panią / Panem a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO), prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Pani / Pana dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio do Pani / Pana lub od podmiotu, który Pani / Pan reprezentuje, w którym jest Pani / Pan zatrudniona/y lub z którym współpracuje.

 

Podanie danych jest dobrowolne.

 

Zakres i źródło danych

 

Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy /podmiotu, z którym Pani / Pan współpracuje lub go reprezentuje, stanowisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu.

 

 

  1. KORESPONDENCJA I KONTAKT TELEFONICZNY

 

Okres przechowywania danych

 

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zlecenia, i przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

Pani / Pana dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio do Pani / Pana lub od podmiotu, który Pani / Pan reprezentuje, w którym jest Pani / Pan zatrudniona/y lub z którym współpracuje.

 

Cele przetwarzania

 

Administrator przetwarza Pani / Pana dane w celu:

– wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO),

– prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z realizowanym zleceniem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO),

– realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu związanego z zawartą umową o świadczenie usług tj. realizacją zlecenia objętego tą umową czy dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Zakres i źródło danych

 

Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy / podmiotu, z którym Pani / Pan współpracuje lub go reprezentuje, stanowisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu / faxu oraz inne dane, które zostały przekazane przez Zleceniodawcę Administratorowi w celu realizacji umowy (np. informacje o zarobkach, NIP, PESEL).

 

 

[ODBIORCY DANYCH]

 

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością i w zakresie w jakim jest to niezbędne, dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

– podmiotom świadczącym usługi księgowe,

– podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji umowy,

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

– podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS) oraz innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa

 

 

[UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ]

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług informacyjnych uregulowane jest w umowach pomiędzy podmiotami współpracującymi.

 

Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa osobom, których dane dotyczą przysługują:

– prawo dostępu do treści swoich danych,

– prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,

– prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,

– prawo do przenoszenia danych osobowych,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,

– prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane powyżej.

 

[ZOBOWIĄZANIE KLIENTA]

 

Zleceniodawca, działając w imieniu i na rzecz Administratora zobowiązuje się do przekazania treści niniejszego Regulaminu osobom fizycznym, których dane kontaktowe przekazuje Administratorowi. Czyni to.

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский
  • Español
  • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego