...
projekty unii europejskiej

Regulamin Allegro

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem serwisu Allegro prowadzonej przez

Lubaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Regulamin w wersji 1.0 obowiązujący od dnia 16.09.2021

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 • POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem :https://lubas.com/regulamin-allegro/
 • Serwis – serwis internetowy Allegro dostępny pod adresem https://allegro.pl,
 • Sprzedawca – Lubaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wieczfnia-Kolonia 12, 06-513 Wieczfnia-Kolonia, NIP: 5691719971, KRS: 0000749407, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, e-mail allegro@lubas.com

§2 Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż produktów opisanych w ramach ofert / aukcji opublikowanych przez Sprzedawcę w Serwisie.
 2. Sprzedawca nie jest administratorem Serwisu. Serwis zarządzany jest przez Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a korzystanie z Serwisu przez Kupującego odbywa się na podstawie umowy łączącej Kupującego bezpośrednio z Allegro, na warunkach określonych przez Allegro, a wynikających z regulaminu Serwisu.

§3 Zawarcie umowy

 1. Za pośrednictwem Serwisu Kupujący może ze Sprzedawcą zawrzeć umowę na zasadach wynikających z regulaminu Serwisu.
 2. Sprzedawca nie ma wpływu na treść regulaminu Serwisu, stosując się do zasad i procedur w nim przewidzianych, w tym również, gdy chodzi o złożenie zamówienia prowadzące do zawarcia umowy.

§4 Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia oraz płatności za zamówienie opisane są w ramach ofert / aukcji opublikowanych przez Sprzedawcę w Serwisie. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 1. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§6 Odstąpienie od umowy Konsumenta lub POCK

 1. Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta / POCK lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub POCK który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 pkt 7 Regulaminu.
  • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:pisemnie na adres: Lubaz Sp. z o. o. sp. k.Wieczfnia Kolonia 1206-513 Wieczfnia Kościelnaw formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: allegro@lubas.com
   • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
   • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta/POCK wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

   • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
   • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub POCK o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub POCK chyba że ww. wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta/POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od ww. do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta/POCK dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • Konsument lub POCK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument/POCK może zwrócić Produkt na adres:

    Lubaz Sp. z o. o. sp. k.

    Wieczfnia Kolonia 12

    06-513 Wieczfnia Kościelna

    

    

    

   • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta/POCK od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   1. a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   • Konsument/POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
   • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta/POCK – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument/POCK, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku Kupujących innych niż Konsument lub POCK.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie          stosownej treści.

6.Kupujący może skorzystać z procedury reklamacyjnej funkcjonującej w ramach Serwisu.

7.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu                    którego reklamacja została złożona.

8.Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
 • obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dane osobowe Kupującego usuwane są po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe Kupującego przechowywana jest przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Dane osobowe Kupującego przekazywane są firmom kurierskim w celu dostawy zamówienia.
 3. Dane osobowe Kupującego powierzane są do przetwarzania podwykonawcom Kupującego, takim jak biuro rachunkowe, dostawca poczty elektronicznej, dostawcy oprogramowania chmurowego wykorzystywanego w związku z prowadzoną sprzedażą.
 4. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest niezbędne do zawarcia umowy.
 6. Kupujący ma następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W sprawach związanych z danymi osobowymi Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem allegro@lubas.com

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

      3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej                           http://polubowne.uokik.gov.pl.

         4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy

        konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o

        świadczenie usług.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy. Archiwalne wersje regulaminu linkowane są na końcu Regulaminu.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi ze Sprzedawcą będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

 

 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Čeština
 • Русский
 • Español
 • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego